KOMUNIKAT

w sprawie porad prawnych  dla członków ZNP

z powiatu brzozowskiego - czerwiec 2019 r.

 

miejsce:   Zarząd Oddziału ZNP w Brzozowie ul. Sienkiewicza 2

telefon:     13 43 415 78

termin:    18.06. 2019 r. 

godziny:    13.00  - 14.30, 

uczestnicy: członkowie ZNP z Oddziałów ZNP: Brzozów, Dydnia, Haczów, Nozdrzec. 

    Porad prawnych udzielał będzie radca prawny: Wojciech Gotkowski.

 

***

           Związek Nauczycielstwa Polskiego

           Zarząd Okręgu Podkarpackiego

 

Zasady

korzystania z bezpłatnych porad prawnych przez członków ZNP

Okręgu Podkarpackiego  ZNP

w kadencji 2014-2019

 

 1. Członek ZNP ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej polegającej na uzyskaniu porady prawnej.
 2. Pomoc prawna polega na sporządzeniu pozwu, pism procesowych, sporządzeniu opinii prawnej, udzielaniu porad prawnych w miejscach wyznaczonych przez Prezydium ZOP ZNP.
 3. Pomoc w formach reprezentowania przed sądem I i II instancji udzielana jest członkom ZNP wyłącznie za zgodą prezesa okręgu ZNP lub
  z upoważnienia prezesa okręgu przez wiceprezesa zarządu okręgu ZNP. Wspomniana pomoc uzależniona jest od ilości spraw sądowych
  oraz zaplanowanych na ten cel środków finansowych w budżecie ZOP ZNP.
 4. Pomoc prawna, o której mowa w pkt 1-3, udzielana jest wyłącznie
  w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 5. Radców prawnych i doradców prawnych zatrudnia Prezes Okręgu Podkarpackiego ZNP i są oni do jego dyspozycji. Wszelkie dyspozycje radcom prawnym i doradcom prawnym wydaje prezes okręgu ZNP.
 6. W pilnych sprawach prawnych możliwy jest kontakt członka ZNP
  z doradcą ds. prawnych lub radcą prawnym  w siedzibie Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 7. Osoba zwracająca się o pomoc prawną, o której mowa wyżej, musi przedstawić aktualne poświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek członkowskich na rzecz ZNP i wykazać się członkostwem w ZNP w dniu zdarzenia wywołującego potrzebę udzielenia pomocy prawnej.
 8. Porady prawne dla członków ZNP udzielane będą za okazaniem ważnej legitymacji ZNP lub zaświadczenia wystawionego przez prezesa oddziału ZNP albo potwierdzenia pobranych wynagrodzeń z ostatniego miesiąca otrzymanych z księgowości szkoły (w którym jest potwierdzenie potracenia składki ZNP).
 9. Porady prawne będą udzielane w Oddziałach ZNP  będących siedzibą miast powiatowych i w biurze Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP według ustalonego harmonogramu. Harmonogram porad prawnych ustala prezes okręgu ZNP co miesiąc, z conajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 10. Porady prawne mogą być udzielane inaczej niż podano w terminarzu, po uprzednim uzgodnieniu tych terminów z wiceprezesem zarządu okręgu odpowiedzialnym za rejon związkowy oraz prezesem oddziału będącego siedzibą miasta powiatowego. Informacja o ewentualnych zmianach terminów porad prawnych będzie podawana za pośrednictwem strony internetowej Okręgu Podkarpackiego ZNP: www.podkarpacie.znp.edu.pl  oraz  telefonicznie do prezesów oddziałów ZNP.
 11. W sprawach niecierpiących zwłoki - pilnych sprawach prawnych, członkowie ZNP mają możliwość uzyskania porady prawnej udzielanej przez doradcę prawnego ZOP ZNP w siedzibie Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu spotkania drogą telefoniczną.
 12. W nagłych sprawach porady prawne dla członków ZNP mogą być udzielane drogą telefoniczną po uprzednim uzgodnieniu tego faktu
  z Prezesem Oddziału ZNP do Oddziału, do którego członek ZNP należy. Następnie  Prezes Oddziału ZNP o tym fakcie informuje Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP lub Biuro ZOP ZNP. Prezes Okręgu ZNP kieruje członka ZNP do odpowiedniego prawnika lub doradcy prawnego ZOP ZNP w celu uzyskania porady prawnej.
 13. Porady prawne na telefon nie będą udzielane członkowi ZNP
  w bezpośrednim kontakcie telefonicznym z doradcą prawnym ZOP ZNP. Porad na telefon nie udzielają radcy prawni ZOP ZNP.
 14. Członek ZNP lub osoba funkcyjna ogniwa ZNP (oddział ZNP, ognisko ZNP) może otrzymać poradę prawną lub opinię prawną na piśmie po uprzednim złożeniu pisemnego zapytania lub opisanej sprawy do biura ZOP ZNP. Członek ZNP zapytanie prawne  o opinię prawną składa do biura Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP, za pośrednictwem właściwego prezesa oddziału ZNP (Oddziału ZNP, do którego członek ZNP należy).

Rzeszów,  7 października 2015 r.

 

                                                                                             Prezes

                                                        Okręgu Podkarpackiego ZNP

                                                                                                Stanisław Kłak

             Uwaga! Informacje o poradach prawnych dla członków ZNP

                 z terenu powiatu brzozowskiego:

 • Oddział ZNP w Brzozowie zapewnia fachową pomoc prawną dla członków ZNP ze wszystkich placówek oświatowych z terenu powiatu brzozowskiego.
 • Dyżury prawne odbywają się raz w miesiącu w biurze ZNP w Brzozowie ul. Sienkiewicza 2 - termin dyżuru podawany jest na naszej stronie internetowej oraz na stronie Okręgu Podkarpackiego ZNP.
 • Porad prawnych udziela prawnik wyznaczony przez Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP Kol. Stanisława Kłaka.
 • Istnieje możliwość zasięgnięcia informacji telefonicznie w godzinach dyżuru w biurze naszego Oddziału Kol. Prezes Marii Czenczek (dni i godziny dyżuru w biurze podane są na naszej stronie internetowej).
 • W Ogniskach ZNP dostępne są stale aktualizowane poradniki prawne opracowywane przez Prezesa Okręgu, powielane i przekazywane prezesom Ognisk.
 • Wiele ważnych i aktualnych informacji związkowych, w tym dotyczących prawa oświatowego, znajduje się na naszej oddziałowej stronie internetowej.


Na podstawie dokumentacji związkowej Oddziału ZNP w Brzozowie opracował sekretarz ZO Jan Jędrzejowski - styczeń 2013 r.

  OPINIE PRAWNE 

Potwierdzenie obecności nauczyciela w szkole na podstawie listy
Opinia prawna
w sprawie potwierdzania obecności nauczyciela w szkole/placówce na podstawie listy obecności oraz ewidencjonowania 40 godzinnego czasu pracy nauczyciela.
opinia_prawna_sprawie_potwierdzania_obec
Microsoft Word Document 53.0 KB
Scentralizowanie ZFŚS
Opinia prawna w sprawie scentralizowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów na terenie gminy/miasta.
opinia_prawna_w_sprawie_centralizacji_zf
Microsoft Word Document 57.0 KB
Wynagrodzenie za dorażne zastępstwa
Opinia prawna
w sprawie wypłaty nauczycielom wynagrodzenia za zrealizowane godziny doraźnych zastępstw przydzielone przez dyrektora szkoły
opinia_prawna_sprawie_wyplaty_nauczyciel
Microsoft Word Document 53.5 KB
Rozkład materiału i konspekty
Opinia
prawna w sprawie sporządzania przez nauczycieli rozkładu materiału
i pisania konspektów lekcji
opinia_prawna_w_sprawie_sporzadzania_prz
Microsoft Word Document 40.5 KB
Służba wojskowa a wysługa lat
Opina prawna
zaliczenie nauczycielowi okresu czynnej służby wojskowej do wysługi lat pracy uprawniającej do nagrody jubileuszowej
opina_prawna_zaliczenie_mauczycielowi_cz
Microsoft Word Document 70.0 KB
Urlop wypoczynkowy dla nauczyciela przedszkola
Opinia prawna
w sprawie wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela oddziału przedszkolnego (zerowego) w szkole podstawowej
opinia_prawna_sprawie_wymiaru_urlopu_wyp
Microsoft Word Document 48.5 KB

Nowy licznik odwiedzin strony od 28 grudnia 2018 r.

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP