ARCHIWUM  WIADOMOŚCI ZWIĄZKOWYCH

 

Lata 2014 - 2016

2016-12-22 12:25:14

 

                                     ZNP pisze do Prezydenta i Premier

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował prezydenta Andrzeja Dudę oraz premier Beatę Szydło o decyzji Zarządu Głównego ZNP z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego

Więcej na:

http://www.znp.edu.pl/element/2944/ZNP_pisze_do_Prezydenta_i_Premier

 

                             Ogólnopolska akcja protestacyjna ZNP

 

Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu z dniem    18 października 2016 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej    w związku z planowaną reformą edukacji.

                        Więcej na:

http://www.znp.edu.pl/element/2852/Ogolnopolska_akcja_protestacyjna_ZNP

 

                                                               PIKIETA 

W dniu  10  października 2016 r.  w godz.14:30 do 16:00 przed budynkiem PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO  w  Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15 – odbyła się pikieta

Związku Nauczycielstwa Polskiego jako protest przeciwko destrukcyjnym reformom w oświacie.  

Okręg Podkarpacki ZNP zaprosił, nauczycieli , pracowników oświaty, rodziców oraz wszystkich tych , którym leży na sercu przyszłość polskiej edukacji i wysoka jakość kształcenia Polek i Polaków do udziału w manifestacji. 

W petycji do władz żądamy, by w polskiej szkole uczniowie mieli zapewniony stabilny i spokojny rozwój, nie będąc narzędziem     w ręku polityków. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest przeciwny zmianom, które spowodują wyłącznie chaos organizacyjny i informacyjny. To sprzeciw wobec negatywnych konsekwencji reformy.

Nasi na pikiecie - patrz w Galerii 

 

2016-09-15 15:05:10

                                                   Inicjatywa w Sejmie

 

Uzasadnienie przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Sławomira Broniarza wygłoszone 13 września 2016 r. w Sejmie. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 732) zakończyło się skierowaniem projektu do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia. Za skierowaniem obywatelskiego projektu „Pensje nauczycieli z budżetu” do dalszych prac były wszystkie kluby i koła poselskie.

 Uzasadnienie czytaj: http://www.znp.edu.pl/element/2807/Inicjatywa_w_Sejmie

 

2016-02-08 13:40:37

                                

                      Pensje nauczycieli z budżetu w formie dotacji

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprezentował dziś (8.02.16) projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. ZNP proponuje dotację celową na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach samorządowych finansowaną w całości z budżetu państwa.

 Czytaj dalej:

http://www.znp.edu.pl/element/2616/Pensje_nauczycieli_z_budzetu_w_formie_dotacji

                 

    Spotkanie członków Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów

 

8 października 2015 roku odbyło się koleżeńskie spotkanie członków Sekcji z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej oraz jubileuszu 110 rocznicy powstania ZNP. Szczegóły na podstronie:

http://znpbrzozow.jimdo.com/oddziałowa-sekcja-emerytów-i-rencistów/   

 

Nauczycielski Dzień Protestu -14 października 2015 roku

 Więcej na:

http://www.znp.edu.pl/element/2492/Uchwala_nr_172015_ZG_ZNP_z_dnia_30_wrzesnia_2015_r

http://www.znp.edu.pl/element/2485/Komunikat_po_spotkaniu_ZNP_i_KSOiW_NSZZ_Solidarnosc

http://www.znp.edu.pl/element/2479/Nauczycielski_Dzien_Protestu

 

                Manifestacja ZNP w Warszawie - 18 kwietnia 2015 r.

 

W dniu 18 kwietnia 2015 roku odbyła się w Warszawie ogólnopolska manifestacja ZNP pod hasłem "Razem dla edukacji". W manifestacji udział wzięli również członkowie ZNP z powiatu brzozowskiego - 40 osób (z Oddziałów ZNP w Brzozowie, Haczowie, Dydni i Nozdrzcu). Gościnnie zabraliśmy na manifestację członków ZNP z Dynowa – 4 osoby. Koordynatorem organizacji wyjazdu na manifestację była Kol. prezes Oddziału ZNP w Brzozowie Maria Czenczek. Zdjęcia z manifestacji w galerii.

                                                   

                                      Niski prestiż zawodu

 

Głównymi problemami, które dotyczą polskich nauczycieli gimnazjów w świetle badania TALIS, są niesatysfakcjonujące zarobki, niski prestiż zawodu, przeciążenie pracą i brak pewności zatrudnienia. Tak wynika z Międzynarodowego badania nauczania i uczenia się TALIS 2013 opublikowanego w grudniu 2014. Polscy nauczyciele gimnazjalni ogólnie są zadowoleni ze swojej pracy, przy czym wyniki wskazują, że więcej satysfakcji czerpią z pracy w szkole, w której uczą, niż z zawodu jako takiego. Aż 90% zgadza się lub zdecydowanie zgadza ze stwierdzeniem, że lubi pracę w swojej szkole, 85% poleciłoby ją jako dobre miejsce pracy, a jedynie 17% zgadza się lub zdecydowanie zgadza ze stwierdzeniem, że chciałoby zmienić szkołę, gdyby było to możliwe. Nauczyciele są też zadowoleni z jakości swojej pracy – odpowiedź taką wskazało 93% badanych nauczycieli gimnazjum. Różnice w stosunku do międzynarodowej średniej widać jedynie w pytaniu o potencjalną zmianę szkoły, w której pracują – międzynarodowa średnia wyniosła tutaj 21%. Mimo zadowolenia z wykonywanej pracy ponad 2/3 nauczycieli jako największe problemy wskazuje przeciążenie pracą, niepewność zatrudnienia, niski prestiż zawodu, a czterech na pięciu – niesatysfakcjonujące zarobki.

 

Badanie objęło ponad 170 tysięcy nauczycieli z 34 krajów i regionów z całego świata. W Polsce w badaniu wzięli udział nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych pracujący w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży. Łącznie ponad 10 000 nauczycieli i ponad 500 dyrektorów szkół, w tym 3 858 nauczycieli i 195 dyrektorów gimnazjów. Losowy dobór szkół umożliwił wnioskowanie o sytuacji wszystkich szkół w krajach i regionach uczestniczących w badaniu.

 Za: http://www.znp.edu.pl/element/2227/Niski_prestiz_zawodu

 

Dnia 20.09.2014 r.(sobota) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjno-Szkoleniowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyła się Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów ZNP Okręgu  Podkarpackiego. Delegatami na Konferencję z powiatu brzozowskiego byli: z Oddziału ZNP w Brzozowie Kol. Maria Czenczek, Kol. Magdalena Nawłoka i Kol. Jan Jędrzejowski, z Oddziału ZNP w Dydni Kol. Danuta Zaremba, z Oddziału ZNP w Haczowie Kol. Beata Baran i Kol. Paweł Tys. Prezesem Okręgu Podkarpackiego został ponownie Kol.  Stanisław Kłak, któremu  gratulujemy wyboru. Gratulacje składamy nowemu Zarządowi Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Gratulacje składamy również naszej KoleżanceMarii Czenczek, która została członkiem Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP oraz Kol. Beacie Baran, która została członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej.   >> zdjęcia z konferencji

 

Wybrane zdjęcia w Galerii: http://znpbrzozow.jimdo.com/galeria/ 

 

Karta Nauczyciela została uchwalona w 1982 roku. To nie jest ustawa stanu wojennego. Pracowali nad nią ludzie "Solidarności" w sierpniu i wrześniu 1980 roku - mówił 3 września 2014 roku w Jedynce Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Audycja na stronie:http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1223180,Slawomir-Broniarz-Karta-Nauczyciela-jest-niezbedna 

                             oraz zapis tekstowy całej rozmowy:

http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1223519

 

Raport z badania

 

Przedstawiamy raport z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli”. Badanie prowadzone było w ramach projektu systemowego pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” finansowanego z PO KL.

Badaniami objęto nauczycieli, którzy między wrześniem 2011 r. a grudniem 2012 r. czynnie prowadzili zajęcia lekcyjne, uczyli przedmiotów ogólnokształcących, pracowali w szkołach dla dzieci i młodzieży (nie w szkołach dla dorosłych) na wszystkich etapach edukacji od szkoły podstawowej po ponadgimnazjalną.

 

 Pobierz:

1.             "Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli - raport tematyczny z badania" - PDF [2,3 MB]

2.             "Nauczyciele – menedżerowie czasu na etacie" - informacja prasowa - PDF[0,5 MB]

3.             "Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli - przewodnik po raporcie" - PDF [1,5 MB] / EPUB [1 MB]

 

Sejmowe komisje odrzucają poselskie propozycje zmian w ustawie – Karta Nauczyciela

10 lipca 2014 r. połączone komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odrzuciły poselski projekt ustawy nowelizujący ustawę - Karta Nauczyciela (druk nr 1500 i 1500-A), dotyczący ustawowego określenia pensum pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych na poziomie 20 godzin.

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego ustawowe uregulowanie tej kwestii zniwelowałoby i uporządkowało występujące duże dysproporcje w wysokości pensum, które określane jest obecnie dla tej grupy pracowników przez jednostki samorządowe.

Uczestniczący w posiedzeniu sejmowych komisji wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński poparł projektowane rozwiązania. Przedstawiciel ZNP zwrócił jednocześnie uwagę na potrzebę objęcia nimi również nauczycieli doradców zawodowych.

Mimo odrzucenia projektu, Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie domagał się ustawowego uporządkowania tej kwestii. Problem ten dostrzega również Rzecznik Praw Obywatelskich, który podziela opinię Związku.

 Ponadto, sejmowe komisje odrzuciły poselski projekt (druk nr 1501) zakładający wydłużenie stażu w awansie zawodowym o okres trwających ponad rok nieobecności z powodu skorzystania przez nauczyciela z przysługujących mu urlopów i dni wolnych z tytułu macierzyństwa lub opieki nad dzieckiem. Zdaniem rządu, propozycja ta jest zbyt daleko idąca, może bowiem dotyczyć sytuacji, gdy nieobecność nauczyciela w pracy trwa nawet 4 lata. Reprezentujący rząd wiceminister Przemysław Krzyżanowski zadeklarował jednak, że w aktualnie przygotowywanej nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela dodany będzie przepis, który wydłuży okres nieobecności z powodu macierzyństwa, niepowodujący konieczności ponownego odbycia stażu, do 1 roku i 6 miesięcy

 

Uchwała Nr 14/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!”

Na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP Nr 1 z dnia 18 marca 2014 r. Prezydium ZG ZNP postanawia, co następuje:
                                           § 1
 Z dniem 28 kwietnia 2014 r. Prezydium Zarządu Głównego ZNP kończy Ogólnopolską Akcję Protestacyjną ZNP „Dość tego!”, polegającą na oflagowaniu szkół i placówek oświatowych.
                                           § 2
 Jednocześnie Prezydium Zarządu Głównego ZNP zobowiązuje ogniwa statutowe ZNP do monitorowania od dnia 1 września 2014 r. prawidłowości zatrudniania w szkołach podstawowych asystentów nauczycieli oraz powierzania im zadań.
                                           § 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                              Za Prezydium ZG ZNP Prezes ZNP
                              (-) Sławomir Broniarz

 

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i nie tylko!

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Zarządu Głównego ZNP, zachęcamy do korzystania z opublikowanych przez nasze wydawnictwa pozycji, w których zawarte zostały ważne informacje na temat uprawnień emerytalnych nauczycieli oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Są to:

§  Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013 r. (Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP w Kielcach, 2013);

§  Poznaj swoje prawa. (Prawie) wszystko o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych  (Głos Nauczycielski nr 37 z 11 września 2013 r  - specjalna wkładka);

§  Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w pytaniach i odpowiedziach. Nowy wiek emerytalny dla nauczycieli z komentarzem (Kalendarz Nauczycielski 2014).

Co można w nich znaleźć? Wiele praktycznych porad sformułowanych na podstawie kierowanych do nas pytań, a także istotnych informacji dotyczących warunków uprawniających do przejścia na wcześniejszą emeryturę i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, ustalania stażu pracy nauczycielskiej, czy możliwości otrzymania rekompensaty z tytułu utraty uprawnienia do emerytury pomostowej lub wcześniejszej emerytury nauczycielskiej!

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Zarząd Okręgu Podkarpackiego ZOP ZNP Rzeszów,

 3.04.2014 r.

 

                         Prezesi Oddziałów ZNP

                         Prezesi Ognisk ZNP

                             -wszyscy-

 

                         Dotyczy: akcji protestacyjnej ZNP „Dość tego”

 

 Zgodnie z  Uchwała Nr 12/2014  Prezydium Zarządu Głównego ZNP  z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!”zobowiązuję Koleżanki i Kolegów Prezesów do oflagowania szkół i placówek oświatowych - od dnia 3 kwietnia 2014 r. do odwołania - oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród nauczycieli.

 

21 marca 2014 roku Sejm RP przegłosował bez poprawek projekt zmian w ustawie o systemie oświaty, wprowadzający do szkół stanowisko asystenta nauczyciela.

Wątpliwości i sprzeciw Związku Nauczycielstwa Polskiego budzi zapis przyjęty w brzmieniu:

„W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela, do którego zadań należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe lub wspieranie osoby, o której mowa w ust.1a. Asystent nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia lub osoby, o której mowa w ust.1a".

 

Według ustawy, asystentem może być osoba z wyższym wykształceniem, z przygotowaniem pedagogicznym, zatrudniona na podstawie Kodeksu Pracy.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest stanowczym przeciwnikiem zatrudniania pracowników pedagogicznych na podstawie Kodeksu Pracy.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest za wprowadzeniem zapisu o asystencie nauczyciela, ale przy precyzyjnym określeniu w ustawie jego obowiązków, stąd propozycja ZNP, aby asystent nauczyciela nie mógł realizować zadań,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Karta Nauczyciela.

 

Załączniki:

1)    Uchwała Nr 12/2014 Prezydium ZG ZNP z dnia 2.04.2014 r.

2)    Apel Prezydium Zarządu Głównego ZNP.

                                                    Stanisław Kłak                                                                                                                                             Prezes Okręgu ZNP 

   

                     Apel Prezydium ZG ZNP Koleżanki, Koledzy!

21 marca 2014 roku Sejm RP przegłosował bez poprawek projekt zmian w ustawie o systemie oświaty, wprowadzający do szkół stanowisko asystenta nauczyciela.

Wątpliwości i sprzeciw Związku Nauczycielstwa Polskiego budzi zapis przyjęty w brzmieniu:

„W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela, do którego zadań należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe lub wspieranie osoby, o której mowa w ust.1a. Asystent nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia lub osoby, o której mowa w ust.1a".
W czym tkwi problem? 
Według ustawy, asystentem może być osoba z wyższym wykształceniem, z przygotowaniem pedagogicznym, zatrudniona na podstawie Kodeksu Pracy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest stanowczym przeciwnikiem zatrudniania pracowników pedagogicznych na podstawie Kodeksu Pracy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest za wprowadzeniem zapisu o asystencie nauczyciela, ale przy precyzyjnym określeniu w ustawie jego obowiązków, stąd propozycja ZNP, aby asystent nauczyciela nie mógł realizować zadań, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Karta Nauczyciela.

Zapis ustawy, nad którą głosować będzie Senat na posiedzeniu w dniach 9-10 kwietnia, niesie poważne zagrożenia dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Wynika to między innymi z tego, że:
  a) ustawa nie definiuje pojęcia „nauczyciela prowadzącego",
  b) ustawa nie wyłącza asystenta z realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, co umożliwi zastąpienie pracy nauczyciela pracą asystenta,
  c) asystenci nie będą podlegali ocenie pracy wg zasad określonych dla nauczycieli,
 d) asystenci nie będą mogli realizować awansu zawodowego.

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się precyzyjnego określenia zakresu obowiązków i uprawnień asystenta nauczyciela.

Prezydium Zarządu Głównego ZNP                Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

 

 

Uchwała Nr 12/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!”

 Na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP Nr 1 z dnia 18 marca 2014 r. Prezydium ZG ZNP postanawia, co następuje:
 § 1
 Zobowiązuje się organy statutowe ZNP do oflagowania szkół i placówek oświatowych - od dnia 3 kwietnia 2014 r. do odwołania - oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród nauczycieli.
 § 2
 Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP „Dość tego!” może być ponadto realizowana w innych formach niż wymienione w § 1, zgodnie z postanowieniami właściwych organów statutowych ZNP.
 § 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za Prezydium ZG ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
 Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Uchwała Nr 1/2014 ZG ZNP z dnia 18 marca 2014 r.
w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP "Dość tego!"

 Działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 i 7 oraz art. 41 ust. 2 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia, co następuje:
 § 1
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie zatrudnienia asystenta nauczyciela w szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, wznowiona zostanie Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP "Dość tego!".
 § 2
Zarząd Główny ZNP upoważnia Prezydium ZG ZNP do podjęcia decyzji o formie i zakresie dalszych działań Związku.
 § 3
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
 Prezes  Związku  Nauczycielstwa Polskiego

 

            Sejm: pierwsze czytanie noweli ustawy oświatowej

ZNP opowiedział się za możliwością zatrudnienia osoby wspierającej nauczyciela pod warunkiem, że wobec tej osoby będą stosowane przepisy ustawy Karta Nauczyciela.

20 lutego 2014 r. na wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Przedstawiciel ZNP krytycznie odniósł się do zapisu dotyczącego możliwości zatrudniania w szkole podstawowej - na podstawie Kodeksu pracy - osób wspierających nauczyciela, posiadających pełne kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w tym typie szkoły.

Związek Nauczycielstwa Polskiego opowiedział się za możliwością zatrudnienia osoby wspierającej nauczyciela pod warunkiem, że wobec tej osoby będą stosowane przepisy ustawy Karta Nauczyciela. Przedstawiciel ZNP zwrócił uwagę posłów, że proponowane w projekcie ustawy rozwiązanie faktycznie wprowadza do systemu oświaty dwie kategorie nauczycieli, tj. nauczycieli zatrudnianych na podstawie Karty Nauczyciela i nauczycieli zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy. To niebezpieczny precedens, otwierający w przyszłości możliwość zatrudniania np. psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych na podstawie Kodeksu pracy.

  Projekt będzie procedowany w Podkomisji nadzwyczajnej.

 

 

Nowy licznik odwiedzin strony od 28 grudnia 2018 r.

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP